Algemene Voorwaarden

goedkope taartprint

Kweldergras 8-1

9738 AJ Groningen

Email:info@goedkopetaartprint.nl

Website: www.goedkopetaartprint.nl

Tel: 050-2804071

KvK-nummer: 59609435

BTW-nr. NL107768860B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en goedkope taartpint (hierna: goedkope taartprint.nl) gesloten overeenkomsten.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van de verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van goedkopetaartprint.nl zijn vrijblijvend en goedkopetaartprint.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door goedkopeaartprint.nl.

goedkopetaartprint.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt goedkopetaartprint.nl dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (de eventuele verzendkosten zijn altijd voor de koper) tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de advertentie of schriftelijk , of per mail overeengekomen.

3.2 Betaling van het totaal opgegeven bedrag dient te geschieden direct bij bestelling of afhalen. U krijgt van ons een bevestigingsmail nadat u de bestelling heeft geplaatst met daarin de factuur.

3.3 Betaling geschiedt vooraf per IDEAL, Paypal of door overschrijving naar rabobank rekening, te weten rekeningnummer NL73RABO0144064111 van Taartoutlet te Groningen, onder vermelding van uw bestelnummer en besteldatum.

3.4 Betaling bij afhalen van uw bestelling kan doormiddel van contante betaling en pinnen.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij als goedkopetaartpint.nl leveren al onze artikelen wanneer ze op voorraad zijn binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling(en).Volgens de Wet Kopen Op Afstand bedraagt de levertijd van uw bestelde artikel(en) maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met taartoutlet.nl. Mocht de levertijd binnen 30 dagen niet haalbaar zijn krijgt u van goedkopetaartprint.nl tijdig bericht en bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij annulering van een bestelling binnen maximaal 30 dagen teruggestort op uw rekening.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Het versturen van eetbare prints is op eigen risico. Taartoutlet is niet verantwoordelijk voor schade aan de print opgelopen door het verzenden.  De bestellingen van eetbare prints kunnen niet geannuleerd worden.

4.4 Het versturen van artikelen via de reguliere post (en dus niet via pakket post) is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte poststukken, daar het niet te traceren is. Als men het op prijs stelt kunnen artikelen die eigenlijk via de reguliere post kunnen, aangeboden worden met pakketpost zo dat er een track en trace nummer is het het pakket te traceren is. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5. eigendomsrecht

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan goedkopetaartprint.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid en Retourneren

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u goedkopetaartprint.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier ( 4 ) dagen na de aflevering, schriftelijk of per mail (info@ goedkopetaartprint.nl) een gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Vanwege de beperkte houdbaarheid kunnen eetbare prints niet geretourneerd worden .

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en goedkopetaartprint.nl, dan wel tussen goedkopetaartprint.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en goedkopetaartprint.nl, is goedkopetaartprint.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van goedkopetaartprint.nl

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft goedkopetaartprint.nl ingeval van overmacht het echt om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat goedkopetaartprint.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan goedkopetaartprint.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Juistheid

9.1 De Inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle ander uitingen goedkopetaartprint.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld goedkopetaartprint.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

goedkopetaartprint.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.